Friday, December 6, 2013

Miktex 2.9+ Thai font (Sarabun PSK)+ ไม่ตัดคำ

1. เตรียมความพร้อมของระบบ
สิ่งที่จะต้องเตรียมพร้อม
     1. ระบบปฏิบัติการ Windows 98se/NT/Vista/7 (32bit และ 64bit)
     2.  MiKTeX รุ่น 2.9 ซึ่งจะต้องมี packet “XeLaTeX” หรือ “XeTeX”
           MiKTeX :: http://miktex.org/
     3. TeXstudio 2.4 ขึ้นไป
          http://sourceforge.net/projects/texstudio/files/texstudio/
     4. ชุดตัวอักษรไทย (Font)
          13 อักษรแห่งชาติ :: http://www.f0nt.com/release/13-free-fonts-from-sipa/

2. เมื่อได้แพ็กเกจตามต้องการ ติดตั้งทั้งหมดลงในคอมพิวเตอร์ ให้เลือก Miktex แบบ complete
3. ปรับแต่ง TeXstudio
      1. เปิดโปรแกรม TeXstudio จากนั้นไปที่ Option > Configure TeXstudio…
      2. จากนั้นเลือกหัวข้อ Commands ให้สังเกตที่ XeLaTeX หากไม่มีข้อความปรากฏให้ใส่
xelatex.exe -synctex=1 -interaction=nonstopmode %.tex
      3. เลือกหัวข้อ Build ใน Meta Commands เลือก Build & View เป็น Complie & View และ
เลือก Default Complier เป็น XeLaTeX
      4. ทดสอบภาษาไทย ดัง code ต่อไปนี้

% ------ Test MikTeX 2.9 + ฟอนต์ TH SarabunPSK
\documentclass[11pt,a4paper]{article}
\usepackage{xltxtra}
\XeTeXlinebreaklocale "th"
\XeTeXlinebreakskip = 0pt plus 1pt %
\setmainfont{TH SarabunPSK}
\title{ครม.สั่งหน่วยงานราชการ ใช้ 13 ฟอนต์ไทย }
\author{ใครก็ไม่รู้}
\begin{document}
\maketitle
\section{ครม.เห็นชอบให้ทุกส่วนราชการโละฟอนต์ต่างชาติ บังคับใช้ 13 ฟอนต์ไทยในงานราชการ
ระบุป้องกันละเมิดลิขสิทธิ์}
นายวัชระ กรรณิการ์ รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ที่ประชุม ครม.เห็นชอบให้หน่วย
งานภาครัฐทุกหน่วยดำเนินการติดตั้งฟอนต์สารบรรณและฟอนต์ อื่น ๆ ทั้งหมด จำนวน 13 ฟอนต์ ของ
สำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ (สอซช.) หรือ SIPA และกรมทรัพย์สินทางปัญญา
เพิ่มเข้าไปในระบบปฏิบัติการ Thai OS (Thai Operating System) และใช้ฟอนต์ดังกล่าวแทน
ฟอนต์เดิม ตามที่กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเสนอ โดยให้ติดตั้งและใช้งานให้แล้วเสร็จ
ก่อนวันที่ 5 ธันวาคม 2553
ทั้งนี้ สืบเนื่องจาก ปัจจุบันส่วนราชการจำนวนมากมีการใช้ฟอนต์ที่หลากหลาย ไม่มีมาตรฐานในเอกสาร
ทางราชการ อีกทั้งยังมีหน่วยงานราชการหลายแห่งใช้มาตรฐานฟอนต์ของบริษัทเอกชนที่ผูกขาด ลิขสิทธิ์
เช่น Angsana อาจมีปัญหาเรื่องการฟ้องร้องละเมิดลิขสิทธิ์ได้ด้วยเหตุดังกล่าว จึงได้มีการพัฒนาและมี
การประกวดแข่งขันฟอนต์ ซึ่งเป็นการส่งเสริมให้เกิดการใช้ Open Source Software ที่เป็นซอฟต์แวร์
เสรีให้ส่วนราชการไทยประกาศมาตรฐานเอกสารดิจิตัลและรูปแบบ ของฟอนต์ที่ไม่ขึ้นกับระบบปฏิบัติการ
และลิขสิทธิ์ของบริษัทใด ๆ เพื่อความภาคภูมิใจในความเป็นชาติและเอกลักษณ์ของความเป็นชาติไทย
ซึ่งในขณะนี้มีฟอนต์ที่ส่วนราชการไทยสามารถเป็นเจ้าของและพร้อม
แจกจ่ายให้ กับผู้ประสงค์จะใช้งานรวม 13 ฟอนต์ ดังนี้
\end{document}
--------------------------------------------------------------------------------

These information modified from นายดรัสวิน วงศ์ปรเมษฐ์
สาขาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์. Thanks for the useful knowledge :D